Inzicht
Veranderingen in jeugdzorg, VVT en sociaal domein? Gebruik uw data!
Zorgorganisaties staan voor uitdagingen in een snel veranderend zorglandschap. In dit artikel bespreken we drie actuele ontwikkelingen: veranderingen in de jeugdzorg, CAO-onderhandelingen in de VVT en het nieuwe Wlz-inkoopbeleid. Ook laten we zien hoe u data kunt gebruiken om meer zekerheid te creëren over uw toekomst en hoe u die data kunt gebruiken in gesprek met uw financiers.

Zorgorganisaties worden binnenkort weer flink op de proef gesteld door de veranderingen die op handen zijn. In de jeugdzorg wordt een grootschalige hervorming vormgegeven. In de VVT zorgen de CAO-onderhandelingen voor hogere lonen en voor de Wlz wordt een nieuw inkoopbeleid voorgesteld. De veranderingen moeten de zorg natuurlijk verbeteren, maar tot de resultaten zichtbaar worden, is er veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Toch kunt u als zorgorganisatie zich voorbereiden op de veranderingen door uw huidige data te gebruiken om inzichten te vergaren. In dit artikel leest u hoe u de data kunt inzetten om tegemoet te komen aan de veranderingen:

De hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Momenteel is de kwaliteit van de jeugdzorg onvoldoende, zo blijkt uit het onderzoek voor de hervormingsagenda Jeugdzorg. Tegelijkertijd werd vanuit het Kabinet een besparing van 511 miljoen euro opgelegd aan de jeugdzorg. Dat betekent dat betere zorg geleverd moet worden tegen een krapper budget, maar volgens de agenda is dat te behalen door meer context gerelateerde zorg.

Door het kind in zijn context te behandelen, wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hulp aan de ouders of in de sociale context van het kind. Maar het kan ook betekenen dat regionale of zelfs landelijke samenwerking wordt nagestreefd. Daarnaast moet residentiële jeugdzorg zoveel mogelijk worden voorkomen en de administratieve lasten worden verlaagd door standaardisatie.

Als het gaat om de hervormingsagenda voor de jeugdzorg, dan kunt u nu al aan de slag door uw historische data te gebruiken om de vraag naar zorg te voorspellen. Het gaat er niet zozeer om dat u zorg efficiënter inzet, maar dat u als gelijkwaardige speler aan tafel komt te zitten bij uw financier. Door de vraag naar zorg te voorspellen en inzicht te hebben in de financiële gezondheid van uw organisatie, weet u precies wanneer een voorstel van uw financier haalbaar is en welke alternatieven u kunt voorstellen.

CAO-onderhandelingen in de VVT

In de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zorgden CAO-onderhandelingen voor een inkomensverbetering van 15% voor zorgmedewerkers. Dat is positief voor uw medewerkers, maar heeft ook impact op uw financiële gezondheid. En aangezien uw zorgmedewerkers nog steeds minder verdienen dan mensen die een gelijke opleiding hebben gevolgd in een andere sector, moet u ook rekening houden met verloop.

Door data over uw financiële gezondheid en zorgdeclaratie in te zetten, kunt u de effecten van de CAO-afspraken berekenen. Door deze data te gebruiken, kunt u niet alleen zien waar u nog op zoek moet naar efficiëntieverbeteringen, maar kunt u die gegevens ook inzetten in het gesprek met uw financier. U kunt de mogelijkheden en onmogelijkheden laten zien bij de inkoopgesprekken, zodat u continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt.

Het nieuwe Wlz-inkoopbeleid

Ook in de Wlz wordt gestreefd naar kostenbesparingen, terwijl een nieuw manier van inkopen wordt voorgesteld. Het nieuwe inkopen moet aansluiten op het WOZO (Wonen, Ondersteunen, Zorgen voor Ouderen) programma, waarbij wordt gestreefd naar: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Alleen verwacht Actiz dat deze ontwikkelingen veel onzekerheid meebrengen voor zorgorganisaties.

Die onzekerheid wordt gecreëerd door hoe zorgorganisaties moeten omgaan met cliënten volgens de Wlz recht hebben op zorg met verblijf. Maar ook doordat elke verzekeraar naast een standaardtarief allerlei verschillende inkooptarieven hanteert, waardoor inkoop én zorgdeclaratie voor zorgorganisaties veel ingewikkelder wordt. En dat terwijl zorgorganisaties wel worden geacht dat kwaliteit en continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.

Actiz stelt voor dat inkoop daarom wordt gestandaardiseerd en vereenvoudigd. Financieringsmodellen moeten ook beter op elkaar aansluiten om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Maar ook u kunt al aan de slag om inzicht te krijgen in hoe zorg is verdeeld en waar uw obstakels liggen in het declaratieproces. Tegelijkertijd bekijkt u hoe de huidige zorg aansluit bij het nieuwe inkoopbeleid. Daarmee laat u de impact van het nieuwe beleid aan uw financiers zien, zodat ook zij beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Het belang van data in de zorg

Zoals u heeft gelezen, speelt data en het verkrijgen van inzichten uit die data een belangrijke rol in de veranderingen. Ten eerste krijgt u inzicht in welke impact de veranderingen hebben op uw huidige inkoop, zorg en administratie. Ten tweede komt u als een gelijkwaardige speler aan tafel met uw financiers, ongeacht of u te maken heeft met veranderingen in de jeugdzorg, VVT of Wlz.

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in uw zorgadministratie en bijbehorende data? Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.