Algemene voorwaarden - Dienstverlening Care Expert

Artikel 1: definities

Woorden die met een hoofdletter beginnen, hebben, tenzij anders aangegeven, de onderstaande betekenis, zowel in het enkelvoud als in het meervoud.

1.1 – “Derde Partijen” betekent de externe organisaties die onderdeel zijn van de keten, waaronder Zorgverzekeraars, Zorgkantoren, het CAK, Gemeenten en het CIZ;

1.2 – “Diensten” betekent de in de Overeenkomst beschreven werkzaamheden, services, activiteiten en diensten. De exacte omvang van de Diensten is beschreven in de ‘Dienstenbeschrijving Care Expert’.

1.3 – “Gebrek” betekent een aan Care Expert toe te rekenen essentiële afwijking van de specificatie van de Dienst;

1.4 – “Opdrachtgever” betekent de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarmee Care Expert een Overeenkomst sluit, dan wel aan wie Care Expert een aanbod doet.

1.5 – “Overeenkomst” betekent de overeenkomst bestaande uit (i) de dienstverleningsovereenkomst, (ii) deze Algemene Voorwaarden, (iii) eventuele stukken, aanhangsels, appendices en bijlagen die bij deze overeenkomst zijn gevoegd.

1.6 – “Partijen” betekent de partijen bij de Overeenkomst, Care Expert en Opdrachtgever.

1.7 – “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die vertrouwelijk of exclusief is en wordt verstrekt door de ontsluitende partij aan de ontvangende partij voor gebruik in verband met de Diensten, maar omvat niet (i) informatie waarmee de ontvangende partij al bekend is zonder schending van enige verplichting tot geheimhouding, (ii) informatie die beschikbaar komt voor het publiek in het algemeen, behalve indien dit het gevolg is van openbaarmaking door de ontvangende partij in strijd met de Overeenkomst en (iii) informatie waarvan de ontvangende partij niet op basis van vertrouwelijkheid kennisneemt vanuit een andere bron dan de ontsluitende partij. Vertrouwelijke Informatie behelst tevens alle handelsgeheimen, processen, informatie of documentatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, persoonsgegevens, alle prijs- of productinformatie die de ontsluitende partij aan de ontvangende partij verstrekt, en deze Overeenkomst.

Artikel 2: de diensten

2.1 – Care Expert zal aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst omschreven Diensten leveren.

2.2 – Opdrachtgever zal van de Diensten gebruikmaken in overeenstemming met de door Care Expert van tijd tot tijd vastgestelde en aan Opdrachtgever medegedeelde instructies en redelijke aanwijzingen. Opdrachtgever verplicht zich samen te werken met Care Expert in verband met de levering van Diensten door Care Expert. Opdrachtgever dient de levering van de Diensten door Care Expert in overeenstemming met haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te accorderen. Opdrachtgever zal Care Expert onverwijld op de hoogte stellen van eventuele door

2.3 – Opdrachtgever ontdekte fouten, nalatigheden of tekortkomingen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Care Expert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Care Expert worden verstrekt. Alle Diensten zullen gebaseerd zijn op door Opdrachtgever aan Care Expert verstrekte informatie en Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en de tijdige aanlevering van al deze informatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele negatieve effecten die vertragingen of instructies van de kant van Opdrachtgever hebben op de levering van de Diensten door Care Expert.

2.4 – Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatielijnen, met inbegrip van het Internet, welke zijn vereist om ten behoeve van de levering van de Diensten een verbinding met de Care Expert faciliteiten tot stand te brengen. Alle kosten voor installatie, gebruik, service en reparatie van de communicatielijnen komen voor rekening van Opdrachtgever. Care Expert is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de communicatielijnen die door Opdrachtgever worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, evenmin kan de veiligheid van het datatransport door Care Expert worden gegarandeerd.

2.5 – Opdrachtgever is bewaarplichtig overeenkomstig de geldende wetgeving. Opdrachtgever zal alle brondocumenten van de door of namens Opdrachtgever aan Care Expert verstrekte informatie of ingevoerde gegevens bewaren, alsmede alle rapporten en overige door Care Expert in het kader van de Diensten geleverde output. Echter, zolang Opdrachtgever de Diensten blijft ontvangen zal Care Expert zorgdragen voor opslag van de data in de door Care Expert gebruikte programmatuur en alle historische transactiegegevens die door Care Expert zijn gebruikt of aangemaakt in het kader van de levering van de Diensten bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven periode vanaf de datum waarop die gegevens oorspronkelijk werden gebruikt of aangemaakt.

Artikel 3: garanties

3.1 – Care Expert garandeert Opdrachtgever dat (i) zij beschikt over alle noodzakelijke licenties en vergunningen om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, en (ii) de Diensten zullen worden geleverd en ondersteund door adequaat gekwalificeerd en getraind personeel dat optreedt met de vereiste bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding, en (iii) de Diensten zullen worden verricht met inachtneming van alle wet- en regelgeving die op Care Expert van toepassing is inzake de levering van de Diensten, en (iv) de Diensten voldoen aan de in deze Overeenkomst omschreven niveaus en standaarden, en (v) in geval van Gebreken die door Care Expert worden veroorzaakt, Care Expert het Gebrek zal herstellen, onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde.

Artikel 4: vergoedingen, belastingen en betalingsvoorwaarden

4.1 – Opdrachtgever zal Care Expert voor de Diensten de vergoedingen betalen die in de Overeenkomst zijn vermeld. Naast de vergoedingen uit deze Overeenkomst worden de in redelijkheid door of namens Care Expert gemaakte reis- en overige kosten door Opdrachtgever vergoed.

4.2 – Care Expert mag de overeengekomen prijzen eens per kalenderjaar eenzijdig verhogen en zal de prijswijziging in een zodanig geval minimaal een maand van tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever doorgeven. Ook mag Care Expert de overeengekomen prijzen op ieder moment aanpassen aan gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Care Expert die aan Opdrachtgever worden doorberekend. Denk hierbij aan gewijzigde tarieven voor softwarelicenties en hosting. Opdrachtgever heeft in voornoemde gevallen niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

4.3 – Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of indien schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

4.4 – Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Care Expert heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Care Expert is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.

4.5 – Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

4.6 – Alle vorderingen van Care Expert zijn direct opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel failliet wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd, of het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd.

4.7 – Indien er bij Care Expert op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel bestaat of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst kan voldoen, heeft Care Expert het recht om van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor zes maanden dienstverlening.

4.8 – Alle door Care Expert genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1 – Care Expert aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt en behoudens enige elders overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking.

5.2 – De totale aansprakelijkheid van Care Expert voor schade, ongeacht de omstandigheden, en van welke aard dan ook voortvloeiend uit een schending van een verplichting van Care Expert met betrekking tot een bepaalde Dienst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade in enig kalenderjaar echter meer bedragen dan het totaal van de vergoedingen in dat kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

I. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Care Expert aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

II. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Care Expert op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

III. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

IV. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;

V. door Opdrachtgever verschuldigde en betaalde boetes van Derden als gevolg van het niet juist of niet tijdig aanleveren van informatie aan Derden direct voortvloeiend uit een schending van verplichtingen door Care Expert, mits Opdrachtgever Care Expert onverwijld in kennis heeft gesteld van enige mededeling van een Derde aangaande (mogelijke) boetes.

5.3 – Care Expert is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade die is ontstaan als gevolg van bedrijfsstagnatie. Care Expert is ook niet aansprakelijk voor fouten van Opdrachtgever of de eindgebruikers van Opdrachtgever, of voor schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever.

5.4 – De aansprakelijkheid van Care Expert wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Care Expert onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Care Expert ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Care Expert in staat is adequaat te reageren.

5.5 – Care Expert is niet aansprakelijk tenzij Opdrachtgever binnen een jaar nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken een voldoende onderbouwde claim schriftelijk bij Care Expert heeft ingediend.

Artikel 6: (voortijdige) beëindiging of volume-afname

6.1 – De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de offerte of het aanbod van Care Expert, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Indien de duur van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de offerte of het aanbod van Care Expert wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van twaalf maanden.

6.2 – Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd door een van de Partijen wordt opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.

6.3 – Indien in de Overeenkomst geen opzegtermijn is bepaald, geldt er voor beide Partijen een opzegtermijn van drie maanden.

6.4 – Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst of de Diensten opzegt voor het einde van de, al dan niet verlengde, looptijd, dan is Opdrachtgever aan Care Expert naast eventuele onbetaalde implementatievergoedingen een opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de gemiddelde maandelijkse vergoeding voor de betreffende Diensten in de voorafgaande drie maanden vermenigvuldigd met het resterende aantal maanden van de, al dan net verlengde, looptijd.

6.5 – Indien het volume of het gebruik van de Diensten van Opdrachtgever meer dan 20% afneemt ten opzichte van het overeengekomen volume of gebruik, dan zullen partijen in overleg treden en te goeder trouw onderhandelen over een eventuele nieuwe aanbieding en/of de financiële condities waaronder Care Expert de dienstverlening zal continueren. Indien partijen niet binnen een maand tot overeenstemming komen, dan kan Care Expert die afname van het volume of het gebruik van de Diensten beschouwen als opzegging door Opdrachtgever van deze Overeenkomst als hiervoor bedoeld.

6.6 – Bij het eindigen van deze Overeenkomst of een van de Diensten om welke reden dan ook (i) zullen alle licenties of andere rechten die uit hoofde van deze Overeenkomst of in verband met de opgezegde Diensten aan Opdrachtgever zijn verleend, automatisch komen te vervallen, (ii) zal alle Vertrouwelijke Informatie die door een van de partijen aan de andere partij is verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst of in verband met de opgezegde Diensten op eerste verzoek worden teruggegeven, en (iii) zullen alle onbetaalde vergoedingen en kosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar worden.

6.7- Care Expert is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per e-mail en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:

I. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt.

II. Na het sluiten van de Overeenkomst Care Expert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

III. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

IV. Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Care Expert kan worden verwacht dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen.

V. Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet.

VI. Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd.

VII. De activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd.

VIII. Op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

IX. Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Care Expert kan worden gevergd.

6.8 – Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Care Expert op Opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Care Expert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

Artikel 7: overige bepalingen

7.1 – Partijen kunnen deze Overeenkomst en/of de Diensten geleverd onder deze Overeenkomst alleen schriftelijk wijzigen. Opdrachtgever kan aanvullende werkzaamheden binnen het kader van deze Overeenkomst aan Care Expert opdragen. Opdrachten tot aanvullingen en/of wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden worden schriftelijk aan Care Expert kenbaar gemaakt. Acceptatie door Care Expert vindt plaats door schriftelijke bevestiging van de opdracht of door het geven van uitvoering aan de opdracht.

7.2 – Care Expert behoudt zich het recht voor een of meer Diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden, op voorwaarde dat Care Expert ten volle verantwoordelijk blijft voor de prestaties van de betreffende onderaannemers, zij het dat Care Expert niet verantwoordelijk zal zijn voor het handelingen of nalaten van een Derde Partij die toegang tot het internet verschaft of kopieerdiensten, bezorging- of koeriersdiensten levert, met in begrip van de postbezorging.

7.3 – Care Expert is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de bevoegdheid van Care Expert tot gebruik en/of beschikbaarstelling van programmatuur of delen van de programmatuur die essentieel zijn voor de dienstverlening van Care Expert wordt beëindigd dan wel dreigt te zullen worden beëindigd, en Care Expert in alle redelijkheid niet in staat is tijdig beschikbaarheid over alternatieve programmatuur te verkrijgen.

7.4 – Indien op grond van de overgang van een onderneming als bedoeld in artikel 7:663 BW of een Overeenkomst met Opdrachtgever een of meer arbeidsovereenkomsten tussen Opdrachtgever en diens respectievelijke werknemers overgaan op Care Expert, dan zal Opdrachtgever aan Care Expert alle kosten en uitgaven vergoeden die betrekking hebben op en voortvloeien uit de tewerkstelling van die werknemers, daarbij inbegrepen de kosten en uitgaven met betrekking tot ontslagvergoeding of soortgelijke betalingen door Care Expert aan zulke werknemers gedaan.

7.5 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Care Expert voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Care Expert of diens onderaannemers in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care Expert. Onder werknemers van Care Expert worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Care Expert of van één van de aan Care Expert gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Care Expert of van één van de aan Care Expert gelieerde ondernemingen waren.

7.6 – Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Zij vervangt en treedt in de plaats van alle voorgaande besprekingen, overeenkomsten en afspraken, van welke soort en aard dan ook, tussen de Partijen, en geen Partij zal gebonden zijn aan een verklaring, garantie, beding, bepaling of voorwaarde anders dan nadrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst. Door Opdrachtgever verstrekte inkoopopdrachten zijn uitsluitend bedoeld voor de interne administratie van Opdrachtgever en de voorwaarden vervat in deze inkoopopdrachten zullen geen enkele rechtskracht hebben.

7.7 – Niets in deze Overeenkomst schept, of zal geacht worden te scheppen, rechten voor een derde. Opdrachtgever erkent dat Care Expert onder deze Overeenkomst geen verplichtingen heeft jegens enige derde (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, werknemers van Opdrachtgever en/of bestuursorganen). Echter, de in de Overeenkomst voorziene excepties, verweren, beperkingen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet alleen bedongen voor de betreffende partij, maar ook ten behoeve van diens werknemers, vertegenwoordigers, ingehuurd personeel, leveranciers, onderaannemers, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.

7.8 – Elke partij bij deze Overeenkomst zal zijn ontslagen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst voor zolang als zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Een dergelijke niet-nakoming zal niet leiden tot verzuim. Alle mededelingen die uit hoofde van deze Overeenkomst moeten worden verzonden of gedaan, zullen schriftelijk worden verzonden naar Opdrachtgever of naar Care Expert op het adres dat staat vermeld op de Overeenkomst of op het adres dat iedere partij van tijd tot tijd schriftelijk kan aangeven, en zal in ieder geval worden geacht naar behoren te zijn gedaan (i) onmiddellijk indien persoonlijk afgeleverd; (ii) na ontvangst indien verzonden via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging; of (iii) zodra de ontvangst is bevestigd.

7.9 – Indien een bepaling van deze Overeenkomst geacht wordt ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar te zijn, dan zal de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst op geen enkele wijze zijn aangetast.

7.10 – Care Expert is gerechtigd de naam en het bedrijfslogo van Opdrachtgever op te nemen in haar klantenlijst en Opdrachtgever als referentie te gebruiken.

7.11 – Alle aanbiedingen van Care Expert zijn vrijblijvend.

7.12 – Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die zich voordoen tussen Care Expert en Opdrachtgever kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Care Expert is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Heeft u naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden nog vragen? Neem contact op met uw contactpersoon.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.