Inzicht
Update: verlenging COVID-19 compensatie en andere ontwikkelingen in de zorg
Ondanks versoepeling van de COVID-19 maatregelen voor de samenleving hebben veel zorgorganisaties nog steeds te maken met omzetverlies. Daarom is besloten om de hulp aan aanbieders van langdurige zorg vanuit de overheid met één of twee maanden te verlengen. Daarnaast zijn andere maatregelen getroffen om zorgorganisaties ook post-corona te ondersteunen. We geven u een update.

Compensatie omzetverlies door COVID-19 verlengd

Zorgaanbieders in de langdurige zorg komen sinds 1 maart in aanmerking voor compensatie bij omzetverlies. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitleg gegeven over de verlenging. Zorgaanbieders hebben namelijk tijd nodig om zorg weer te hervatten of uit te breiden om de veiligheid van de kwetsbare cliënten te kunnen waarborgen, zo staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De maatregel is voor de gehandicaptenzorg, zowel intramurale zorg als extramurale dagbesteding, en intramurale GGZ binnen de Wlz verlengd tot 1 augustus 2020. Voor de intramurale ouderenzorg is de maatregel verlengd tot 1 september 2020. Het gaat hier specifiek om de compensatie van omzetverlies. De periode voor compensatie van extra kosten was al verlengd tot eind 2020.

NZa adviseert VWS om budget langdurige zorg niet te wijzigen

Het NZa ziet dat de werkwijze en zorgvraag bij zorgaanbieders in de langdurige zorg is veranderd. Ook blijkt uit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat meer mensen met een Wlz-indicatie dan normaal zijn overleden en het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie is afgenomen. Door deze wijzigingen, die nog steeds actueel zijn, is de financiële impact op zorgorganisaties onduidelijk.

Vanwege de onduidelijkheid en de budgetaanpassing in maart heeft NZa het ministerie van VWS geadviseerd om het budget voor langdurige zorg op dit moment niet te wijzigen. VWS heeft dit advies overgenomen en de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Zorgkantoren houden daarom de betalingen sinds maart al op het niveau van voor de crisis. Daarmee moeten zorgaanbieders ook administratief ontlast worden.

Verschuiving zorg van Zvw naar Wmo en Wlz

Het onderzoek van Equalis, die in opdracht van VWS onderzoek deed naar de budgettering van wijkverpleging, blijkt dat VWS terecht 340 miljoen euro overhevelt van Zvw naar de Wlz. Die verschuiving heeft te maken met de scherpe controle van zorgverzekeraars of wijkverpleging thuishoort in Zvw, Wmo of Wlz. Ondanks dat cliënten het soms lastig vinden om hun weg te vinden in Wlz of Wmo, hoort de zorg daar toch thuis, aldus de onderzoekers.

Ondanks dat de verschuiving dus volgens de huidige regels terecht is, vragen de onderzoekers zich wel af of zo’n scherpe rechtmatigheidsdiscussie over of zorg thuishoort in Wmo, Wlz of Zvw wel juist is. De onderzoekers vragen zich ook af of er genoeg samenhang is tussen de geleverde zorg. Van integrale zorg is volgens het onderzoek sowieso niet sprake, terwijl dat een vereiste is voor mensen met een complexe zorgvraag.

VNG roept op tot minder rigide afbakening Wmo en Wlz

Op 15 juni 2020 werd het zorgdebat over care gevoerd en VNG riep de Tweede Kamer op om het abonnementstarief voor de Wmo te heroverwegen. Om zorguitgaven beheersbaar te houden, zijn financiële ondersteuning van gemeenten en meer handvatten om zorg te sturen noodzakelijk, zo stelt het VNG. Daarom start VNG met een expertiseteam Reikwijdte Wmo om te onderzoeken hoe gemeenten de Wmo het beste kunnen uitvoeren.

Alleen, zo zegt VNG, daarbij is een minder rigide afbakening tussen Wmo en Wlz wenselijk. Er moet een vloeiender overgang tussen zorgwetten bestaan, zodat mensen de juiste zorg blijven ontvangen. En: mensen in geclusterde woonvormen met vergelijkbare voorzieningen moeten dezelfde toewijzing kunnen krijgen. Dat voorkomt de wringende situatie dat deze cliënten allen een andere eigen bijdrage betalen.

Jaarrekening en -verantwoording 2019: tot 1 oktober 2020 indienen

De deadline voor het indienen van de jaarrekening 2019 is voor zorgorganisaties verplaatst naar 1 oktober. Redt u 1 oktober ook niet? Dan kunt u tot 15 juli uitstel aanvragen. Ook de deadline voor zorgaanbieders die een productieafspraak hebben voor het kwaliteitsbudget is verlengd tot 31 juni. Actiz bericht hierover in hun laatste nieuwsbrief. Over de vragen omtrent de continuïteitsparagraaf hoopt Actiz hun achterban binnenkort te informeren.

Heeft u vragen over maatregelen omtrent COVID-19 of zorgdeclaratie gerelateerde vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.