Inzicht
Let op! CBS vraagt nieuwe gegevens uit voor Beleidsinformatie Jeugd
Werkt u in de jeugdzorg? Houd er dan rekening mee dat u andere gegevens moet aanleveren aan het CBS in juli 2021. In Care2Declare passen we de aanvullende en veranderde velden natuurlijk voor u aan, maar u moet zelf de juiste informatie in kaart hebben. Ook moet u zelf een keuze maken of u het spiegelrapport rechtstreeks naar de gemeente laat sturen. In deze blog bespreken we alle wijzigingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt gegevens over de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt tot rapportages en statistieken, zodat gemeente en overheid beleid kunnen maken. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, u dus, zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van die gegevens, volgens het Besluit Jeugdwet, artikel 7.5.1.

Vanaf 1 juli 2021 moet u nieuwe informatie aanleveren

Inmiddels is de Jeugdwet ruim zes jaar in werking, net als deze regeling voor beleidsinformatie, maar zoals met de meeste wetten worden de afspraken regelmatig geüpdatet. Zo schreven we vorig jaar al over het Woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt veranderd, maar ook de informatievoorziening aan het CBS verandert dus. De nieuwe veranderingen worden vanaf 1 juli 2021 van kracht.

In Care2Declare worden natuurlijk de velden toegevoegd en andere wijzigingen voor u doorgevoerd, maar toch is het handig om alvast kennis te nemen van de veranderingen. U moet bijvoorbeeld andere informatie aanleveren over de beëindiging van zorg en nadenken over uw relatie met de gemeenten waarmee u zakendoet. Daarom zetten we alle wijzigingen alvast op een rijtje, zodat u goed beslagen ten ijs komt:

  • Spiegelrapportages direct naar de gemeenten versturen: nadat zorgaanbieders hun gegevens hebben gestuurd naar het CBS, krijgen ze een spiegelrapportage met de analyses van het CBS terug. Die rapportages kunnen zorginstellingen vervolgens voor verantwoording naar de gemeenten sturen. Maar in januari 2021 is besloten dat spiegelrapportages die zorginstellingen ontvangen ook direct vanuit het CBS naar de gemeenten kunnen worden verstuurd. Dat moet u zelf bepalen en aangeven. Daarvoor is een extra veld toegevoegd aan de bestandsdefinitie Beleidsinformatie Jeugd en Standaard Spreadsheets;
  • Welke gemeente is verantwoordelijk (2.5): het CBS verwijst voor de uitleg over welke postcode moet worden meegegeven aan de jeugdige naar de rijksoverheid en de VNG. Waarschijnlijk omdat het woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 wordt gewijzigd. Momenteel is echter nog het oude beginsel van kracht, dus u kunt de eerdere regels nog hanteren;
  • De optie ‘verwijzer onbekend’ wordt geschrapt (3.2): volgens het CBS is de kans dat de zorgaanbieder niet weet wie de jeugdige cliënt verwezen heeft nihil. Daarom wordt bij de vraag ‘wie heeft de cliënt verwezen?’ het veld ‘onbekend’ geschrapt. Dat moet ook voorkomen dat jeugdzorginstellingen uit gemak ‘onbekend’ invullen;
  • Outcomecriteria 3.3 en 3.4 worden verwijderd (4): er zijn pilots gedaan om de outcomecriteria te toetsen over de mate waarin problemen zijn verminderd en/of zelfredzaamheid is vergroot, en de mate waarin overeengekomen doelen zijn gerealiseerd zijn. Maar er is gebleken dat deze criteria geen meerwaarde hebben en dus worden zijn ze geschrapt.
  • Reden beëindiging jeugdreclassering wordt vervangen door wijze van beëindiging (5.3.1): er worden twee gegevens uitgevraagd om de wijze van beëindiging te bepalen. Enerzijds wordt aan de totaalscore van het dynamisch (recidive) risicoprofiel (DRO) van de jongere volgens het LIJ uitgevraagd. Anderzijds wordt gevraagd naar welke zorginstelling of wijkteam de zorg voor de jeugdige is overgedragen. Daarvoor worden de velden dus aangepast.

Wilt u het hele Informatieprotocol ‘Beleidsinformatie Jeugd’ inzien? Informatie over het aanleveren van de gegevens vindt u hier.

Heeft u vragen over hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.