Inzicht
COVID-19 Update: meer financiële middelen beschikbaar voor zorgorganisaties
De situatie rondom COVID-19 virus vraagt van u als zorgorganisaties om continu de vinger aan de pols te houden. Welke nieuwe maatregelen hebben invloed op mijn organisatie? Hoe kan ik zorg blijven leveren? En, niet in de laatste plaats: hoe krijg ik de extra kosten vergoed of hoe wordt omzetderving opgevangen? Afgelopen dinsdag kondigde de NZa bijvoorbeeld nieuwe bekostiging aan van tijdelijke corona-units. Wij geven u een update.

Het is duidelijk dat de overheid zich dermate bewust is van de noodzaak van de continuïteit van zorgorganisaties. Waar we in het vorige bericht nog spraken van beperkte steun aan zorgorganisaties zonder contract, zijn de regels inmiddels veranderd. Ook zien we dat de doorverwijzers en financierders nu duidelijker op het netvlies hebben dat goede opvang na de ziekenhuisopname net zo belangrijk is als acute zorg bij COVID-19.

Zorgorganisaties die patiënten opvangen na IC-opname krijgen financiële ondersteuning

Patiënten die na IC-opname nog te ziek zijn om naar huis te gaan, worden opgevangen in zorghotels, bijvoorbeeld binnen zorginstellingen. Maar ook kwetsbare cliënten die al bij u in zorg waren en weer terugkomen, dienen een andere behandeling te krijgen, bijvoorbeeld op een aparte unit. Dat betekent dus meer kosten voor beschermende kleding, meer of hoger opgeleid personeel en het beschikbaar houden van bedden.

De Nederlandse Zorgautoriteit, Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Actiz hebben afspraken gemaakt om extra kosten voor deze zorg te declareren. De regeling treedt naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De regeling verloopt via de NZa en geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lees verder op de website van NZa

Zorgaanbieders zonder contract krijgen vooruitbetaling op continuïteitsbijdrage

Vanaf 22 april kunnen zorgaanbieders zonder zorgcontract (gefaseerd) een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit geldt voor zorgaanbieders die echt niet kunnen wachten tot mei en voor verschillende typen zorgaanbieders, zoals wijkverpleging. Vanaf 28 april kan de vooruitbetaling aangevraagd worden via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Continuïteitsfinanciering voor Wmo en Jeugdwet

Hoewel de uitwerking van maatregelen voor Wmo en Jeugdwet binnen uw specifieke gemeenten wordt uitgewerkt, hebben het ministerie van VWS en VNG de richtlijnen van financiering verder uitgewerkt. Onverminderde financiering van omzet werd al op 25 maart afgesproken, maar de uitwerking geeft antwoord op vragen als: in welke mate vindt na afloop verantwoording plaats, houden gemeenten zicht op liquiditeit?

Neem contact op met uw gemeente om te bepalen hoe uw gemeente u financieel kan ondersteunen.

Verdere maatregelen zijn:

  • Zorgkantoren hebben de mogelijkheid gekregen van ZiNL dat in ieder geval tussen 1 maart en 1 juli de bevoorschotting niet wordt aangepast aan de werkelijke productie. Waar nodig houden zorgkantoren ook rekening met de extra kosten die gemaakt worden door zorgaanbieders;
  • Kosten die worden gemaakt om de crisis te beheersen, worden door NZa vergoed. De vergoeding wordt op een later moment per aanbieder in lijn gebracht met het bedrag dat door de zorgkantoren nu al aan (extra) liquiditeit beschikbaar is gesteld;
  • Zorgregistratie is en blijft extreem belangrijk om uw kosten te declareren. Wij gaven u al een aanzet van extra informatie die u inzichtelijk dient te krijgen om uw volledige vergoeding te ontvangen. Lees de blog hier.

Verandering in zorg duidelijk in beeld

Hoe COVID-19 de zorg verandert, werd maar weer eens overduidelijk in een onderzoek van zorgorganisatie Ieder(in). Het onderzoek, waaraan ruim 500 mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen hebben meegedaan, werd uitgevoerd tussen 7 en 12 april. Voor 60 procent van deze respondenten blijkt zorg en ondersteuning verminderd, veranderd of gestopt.

Van de 60 procent die zorg zag veranderen, kreeg 28 procent nu zorg op afstand. Bij 21 procent is de dagopvang, -besteding of kinderdagcentrum gestopt en bij 20 procent is het aantal uur dat zorg en ondersteuning geleverd wordt, verminderd. Andere vormen van zorg en ondersteuning zijn helemaal gestopt, namelijk bij 16 procent huishoudelijke hulp, bij 14 procent begeleiding thuis en bij 8 procent verzorgende of verpleegkundige hulp.

Lees het hele onderzoek hier.

Neem contact op met ons als u vragen heeft welke maatregelen voor u relevant zijn en hoe u de financiële gezondheid van uw zorgorganisatie in deze onstuimige tijden op peil kunt houden!

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.